Ekspluatācijā nodotas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā.

24/04/2013

 

  

Informējam, ka š.g. 23. aprīlī, ekspluatācijā tika nodotas ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” līguma „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”  ietvaros izbūvētās ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas, ūdens attīrīšas iekārtu,  kā arī jaunu sistēmu savienojošo maģistrālo cauruļvadu izbūve. Tādējādi, Babītes ciema, Priežu ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens. Būvniecības darbu  izmaksas (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība) ir LVL 512 175,20 bez PVN (tai skaitā Babītes novada pašvaldības un SIA „Babītes siltums” finansu līdzekļi- LVL 135 494,40).

Paziņojums par rezultātiem „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”

02/04/2013

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2013.gada 28. martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-1/2013)ietvaros.

Iepirkums „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

25/02/2013

 

 

2013. gada 25.februārī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-1/2013)
 
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.
 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

29/11/2012

 

 

Šobrīd projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir pabeigta Babītes ūdens attīrīšanas stacijas izbūves darbi. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas izbūve, kā arī ūdens attīrīšas iekārtu  izbūve. Tādējādi jau no šā gada novembra mēneša Babītes ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens.
 
Šobrīd turpinās ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Piņķu ciematā, kuru plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 1. jūnijam. 

Informācija par būvdarbiem Babītē, Priežciemā un Piņķos

  

Babītes novadā
2012. gada 21.maijā
 
Cien. Babītes ciema, Priežciema un Piņķu ciema iedzīvotāji!
 
Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Babītes novadā” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007-2) ietvaros uzņēmējs Konsorcijs „Koger un Partneri” turpina būvdarbus.

 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

 26/01/2012

 
2010. gada oktobrī Babītes novada pašvaldības uzņēmums SIA „Babītes siltums” ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) parakstīja civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ieviešanu.
 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 16,356 km jaunus ūdensapgādes tīklus, 13,033 km  jaunus kanalizācijas tīklus, veikt esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos ar nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas).

Informācija Piņķu ciema dzeramā ūdens patērētājiem

Pamatojoties uz SIA „Babītes siltums” iesniegumu par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību (turpmāk- īpašās normas) noteikšanu dzeramajam ūdenim, Veselības inspekcija ir noteikusi uz trīs gadiem , no 2011.gada 3. septembra līdz 2014.gada 3. septembrim, Babītes novada Piņķu ciemā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam ūdenim atkārtotu īpašo normu sulfātu saturam dzeramajā ūdenī līdz 285 mg/l.
 

Par ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Babītes novadā

 

 

Babītes novadā realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir uzsākti ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi Piņķu ciemā. Augusta mēnesī tiks uzsākti būvdarbi Babītes un Priežu ciemā.
 
Pēc projekta realizācijas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savas mājas izbūvētiem tīkliem un saņemt kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nodrošināt sadzīves notekūdeņu novadīšanu kopējā kanalizācijas tīklā, līdz ar to samazināt ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.